ስለ... የሬዲዮ ስክሪፕቶችን እያነበብክ ነው። የእንስሳት እርባታ እና ንብ ማነብ

የቁም ከብት በሽታዎችን ስለመቆጣጠር አጠቃላይ መረጃ :- Coccidiosis በበጎች እና በፍየሎች

ሐምሌ 3, 2019

መግቢያ   ርእሰ ጉዳዩ ለአድማጮቻችን ለምን ይጠቅማል? አርሶ አደሮች ኮክሲዲዮሲስ እና ማይኮፕላዝሞሲስ በሽታዎችን እንዴት እንደሚከላከሉ እንዲያውቁ አርሶ አደሮች የኮክሲዲዮሲስ እና ማይኮፕላዝሞሲስ ምልክቶችን ለይተው እንዲያውቁ አርሶ አደሮች የቁም እንስሳት መጠላያዎችን በንጽህና አያያዝ ውጤታማ መንገዶችን እንዲለምዱ አርሶ አደሮች ኮክሲዲዮሲስ እና ማይኮፕላዝሞሲስ እንዴት እንደሚተላለፉ እንዲውቁ ጥቂት ቁልፍ መረጃዎቸ? ኮክሲዲዮሲስ እና ማይኮፕላዝሞሲስ ዶሮ ፣ ከብት፣ በግና ፍየልን የሚያጠቁ ዝርያቸው…

የዶሮዎች ውጫዊ ጥገኛ ተዋሲያን፤ ተፅዕኖ እና ቁጥጥር/አስተዳደር

የካቲት 9, 2017

አቅራቢ ፡ የተወደዳችሁአድማጮችእንደምንአደራቹ; በዚህማለዳእንዴትየዶሮውጫዊጥገኛተዋሲያንንመቆጣጠርእንደምንችልእንማራለን፡፡ጥገኛተዋሲያንእንደቁንጫ፣ቅማልእናመዥገርያሉፍጡራንናቸው፡፡ ባላንዶጉውስጥበሰብልእርሻእናዶሮእርባታላይከተሰማሩትአቶአዳማሳኮጋርእናወጋለን፡፡ባላንዶጉበማሊየመጀመሪያክልልበኦሶቢዲያኛክፍለሀገርውስጥየምትገኝትንሽገጠራማመንደርነች፡፡ የማሳላይድምïች ፡ ዶሮዎች፣እንሰሳት/ከብቶች አቅራቢ ፡ በማሽላማሳዎችበተከበበችአነስተኛመንደርውስጥእንገኛለን፡፡በርቀትጥቂትየጭቃቤቶችንንማየትእንችላለን፡፡በዙሪያውባሉትማሳዎችአርሶአደሮችከማሽላገለባጋርየተገኛኙስራዎችንእየሰሩነው፡፡ሌላኛውየመንደሩጎንፀጥያለነው፡፡ልጆችመንገድላይእየተጫወቱነው፡፡እዚህያለነውስለውጫዊጥገኛተዋሲያንየዶሮእርባታላይየተሰማራአርሶአደርንአግኝተንጥያቄዎችለመጠየቅነው፡፡ እንደምንአደሩአቶሳኮ? አዳማሳኮ ፡ እንደምንአደርክ? አቅራቢ ፡ ለአድማጮቻችንራስዎንማስተዋወቅይችላሉ; ምንእንደሚሰሩይንግሩአቸዋል፡፡ አዳማሳኮ ፡ እንደምንአደራቹ? ስሜአዳማሳኮነው፡፡ባላንዶጉመንደርውስጥነውየምኖረው፡፡የሰብልአርሶአደርነኝ፡፡ከግብርናባሻገርሌላስራላይምተሰማርቻለሁ፡፡በዚህሀገርበአንድሥራብቻኑሮንመምራትከባድነው፡፡ለዛነውሁልጊዜበተለያዩየስራመስኮችላይመሰማራትየሚመከረው፡፡ አቅራቢ ፡ ሌላውሥራዎምንድነው? አዳማሳኮ ፡ እዚህእንዳሉሌሎችአርሶአደሮችሁሉዶሮእናጅግራአረባለሁ፡፡ከምዕራባዊያንአገራትከሚመጡትዝርያዎችበስተቀርሁሉንምአይነትየዶሮዝርያዎችንአረባለሁ፡፡ከምዕራባዊያንአገራትየሚመጡትንብዙምአልወዳቸውም፡፡ አቅራቢ ፡ ዛሬዶሮዎችንሊያስቸግሩስለሚችሉትጥቃቅንፍጡራን፣ስለውጫዊጥገኛተዋሲያንእናወጋለን፡፡እንደደርሶአደርስለነዚህጥገኛተዋሲያንሊነግሩኝይችላሉ? አዳማሳኮ ፡ ዶሮዎችንየሚያጠቁአንዳንድጥገኛተዋሲያንንአውቃለሁ፤በተለይቁንጫወይምበባምባራቋንቋንዴሌስለሚባሉትቀይጥገኛተዋሲያን፡፡ቁንጫዎችዶሮዎችማታማታበሚያርፉበትየዛፍቅርንጫፎችላይነውየሚኖሩት፡፡ሙሉስብስቡንማጥፋትየሚችሉበጣምአደገኛጥገናተዋሲያንናቸው፡፡ አቅራቢ ፡ ዶሮዎችዎማታማታየዛፍቅርንጫፎችላይነውየሚያሳልፉት? አዳማሳኮ ፡ አዎአንዳንዶቹግንሁልጊዜአይደለም፡፡እነዚህጥገኛተዋሲያንዶሮዎችየሚተኙበትንቦታይወዳሉ፣ለምሳሌየዶሮቤቶችንወይምዛፎችን፡፡የዶሮዎችንደምሙሉበሙሉሊመጡይችላሉ፡፡ግድግዳዎችላይ፣በጡብመካከልባሉአርማታዎችውስጥእናበዛፍቅርፊትውስጥይኖራሉ፡፡ማታዶሮዎችበሚተኙበትሰዓትይወጣሉ፡፡የዶሮዎችእግርናታፋላይጥቃትያደርሳሉ፡፡የዶሮቤትአቅራቢያያለንዛፍቀረብብለህካስተዋልክእነዚህንተዋሲያንታያለህ፡፡እነሱንለመግደልመደረግየሚገባውነገርምሽትላይቢሆንየተሻለነው፡፡ አቅራቢ ፡ ለምንድነውይኼእርምጃምሽትላይመወሰድያለበት? አዳማሳኮ ፡ በዛንወቅትነውመኖሪያቸውንትተውዶሮዎችንየሚያጠቁት፡፡ወደዶሮቤትበቀንቢሄዱምንምነገርአያዩም፡፡ የዶሮቅማልየሚባልሌላትንሽነጭጥገኛህዋስአለ፡፡በባምባራቋንቋቼግኒሚይባላል፡፡ይኼጥገኛህዋስበርግጥትንሽነው፡፡አዲስበሚጣሉእንቁላሎችላይበመቆየትወደእናትዶሮዎችላባዎችውስጥይገባል፡፡ይኼሲከሰትዶሮዎችንወዲያውኑማከምአለባቹ፡፡ካልሆነዶሮዎችንበማስቸገርእንቁላሎቻቸውንትተውእንዲሄዱያደርጋቸዋል፡፡በጣምትንሽከመሆኑየተነሳየዶሮቅማልንበአይንለማየትይከብዳል፡፡የተወሰኑቀናትዕድሜያላቸውንጫጩቶችብቻነውመግደልየሚችለው፡፡ያደጉትንአይገድልም፡፡ መዥገርወይምበባምባራቋንቋትሬፊንየሚባልሌላጥገኛህዋስአለ፡፡ጥቁርእናእንደቅማልትንሽነው፡፡በዶሮክንፎችእናታፋዎችሥርእናበሁሉምበተደበቁየዶሮክንፎችውስጥቀስቀስያድጋል፡፡ጥገኛተዋሲያንበሬዎችእናላሞችንበሚያጠቁትመልኩዶሮዎችንምያጠቃሉ፡፡ይኼማለትዶሮዎችንካልገደሉበቋሚነትበላባቸውስርይቆያሉ፡፡መዥገርዶሮዎንበፍፁምትቶትአይሄድም፡፡የዶሮዎችንደምበመምጠጥበፍጥነትስለሚገድላቸውበጣምአደገኛጥገኛህዋስነው፡፡ አቅራቢ፡እነዚህጥገኛተዋሲያንእርሶበከፍተኛደረጃበሚተማመኑበትየዶሮእርባታ/ግብርናላይከፍተኛጉዳትእንደሚያደርሱእገነዘባለሁ፡፡ነገርግንእነዚህጎጂፍጡራንከዬትእንደሚመጡሊነግሩኝይችላሉ? አዳማሳኮ ፡ ስለዚህጉዳይእራሴንብዙጥያቄዎችእጠይቃለሁ፡፡አንዳንድጊዜከኩስይሆንየሚመጡትብዬራሴንእጠይቃለሁ፡፡ለዶሮዎችዎአዲስቤትየሚገነቡከሆነመጀመሪያአካባቢምንምአይነትጥገኛተዋሲያንንአያዩም፡፡ነገርግንየዶሮቤቱእያረጀሲሄድተዋሲያንንበየቦታውያያሉ፡፡ አቅራቢ ፡…

የዶሮ በሽታዎች

መስከረም 21, 2016

1. የዶሮ በሽታን ስለመቋቋም የተዘጋጀ ታሪክ ሶጎዶጎ ሳራታ በርቴ ከማሊ ዋና ከተማ ከባማኮ 165ኪሜ እርቆ በሚገኘው በቡጉኒ የሚኖሩ ባለቤታቸው የሞቱባቸው የ65 ዓመት ሴት ናቸው። ከማላዊ ፖስታ ድርጅት ጡረታ ከወጡ በኋላ ሳራታ ትኩረታቸውን ሙሉ በሙሉ ዶሮ እርባታ ላይ አድርገዋል። ስራ ፈጣሪ መሆን እንደሚፈልጉ ማንኛውም ሴቶች ኝ ፈተናዎች አጋጥመዋቸዋል። ስራውን ሲጀምሩ ግቢውን በዶሮ ኩስ አበላሸሽው የሚለውን የባለቤታቸውን…

ፍየል በማርባት በምስራቅ ኬንያ የተከሰተውን ድርቅ መቋቋም

ሕዳር 25, 2015

የመግቢያ ሙዚቃ ከፍ ብሎ ከዚያ ዝቅ ይላል አቅራቢዋ:                               እንደምን አደራችሁ፤ ወደ አርሰ አደር ለአርሶ አደር ፕሮግራማችን እንኳን በሰላም መጣችሁ፡፡ በዛሬው ፕሮግራማችን የድርቅን ተጽእኖ እና አርሶ አደሮች እንዴት እየተቋቋሙት እንደሆነ እንነጋራን፡፡ በምስራቃዊ ኬንያ በምትገኘው በምዊንጊ ያሉ አንዳንድ አርሶ አደሮችን ጎብኝቻለሁ፤ እነዚህ አርሶ አደሮች በተሳካ ሁኔታ ከከብት አርቢነት ወደ ወተት ፍየል አርቢነት ተቀይረዋል፡፡ በመጀመርያም የአርሶ አደሮች አስተባባሪ…

የኔዲ ታሪክ፡ የማህበረሰብ እንስሣት ጤና ባለሙያው የአንድ መንደር ነዋሪዎች የኒውካስል በሽታን መቆጣጠር እንዲችሉ ረዳ

ግንቦት 23, 2012

ተራኪ: ማላዊን ጨምሮ በብዙ የአፍሪካ ሃገሮች አብዛኛዎቹ አርሶ አደሮች ቢያንስ አንድ ዶሮ አላቸው፡፡ እነዚህ ዶሮዎች ጭረው የሚበሉ የአካባቢው ዝርያዎች ናቸው፡፡ የኒውካስል በሽታ ወረርሽኝ ቢፈጠር እነዚህ ዶሮዎች በቀላሉ ያልቃሉ፡፡ ኒውካስልን በክትባት መከላከል ይቻላል፡፡ ታዲያ ለምንድን ነው ብዙ አርሶ አደሮች ለዶሮዎቻቸው ክትባት የማይገዙተ ለምንድን ነው? አብራችሁን ቆዩና መረጃ ታገኛላችሁ፡፡ የድምጽ ኢፌክት፦ ብረት በትንሽ መዶሻ ሲመታ ድምጽ ሚስት:…